BLOG

Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Rekabet Kurallarının Uygulanmasına Yönelik Tüzükler

Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Rekabet Kurallarının Uygulanmasına Yönelik Tüzükler

Hava yolu taşımacılığındaki rekabet ikili ve çok taraflı anlaşmalarla şekillenen rekabet hukukunu oluşturmuştur. Hava taşımacılığında AB bünyesinde tek bir pazar oluşturma ve sektörün liberalleşmesi çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır.


I. Aşama: 1987 Liberalizasyon Paketiyle Kabul Edilen Tüzükler


Liberalizasyon önlemleri kapsamında 14 Aralık 1987’de çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden ikisi rekabet kurallarının uygulanmasına yönelik Konsey Tüzükleridir.


3975/87 sayılı Konsey Tüzüğü: Roma Anlaşmasının 81. ve 82. maddelerine bağlı olarak hava taşımacılığı sektöründe rekabet kurallarının uygulanmasını düzenlemektedir.


3976/87 sayılı Konsey Tüzüğü: Komisyona hava taşımacılığı alanında yetki vermektedir. Bu yetkiye dayanarak Komisyon 1988 yılında üç farklı Tüzük çıkarmıştır.


2671/88, 2672/88 ve 2673/88 sayılı Komisyon Tüzükleri ile müşterek planlama, gelirlerin paylaşımı, havaalanı slot tahsis işlemleri, bilgisayar sistemleri, havaalanı yer destek servislerine ilişkin konular düzenlenmiştir.


II. Aşama: 1990 Liberalizasyon Paketiyle Kabul Edilen Tüzükler


AB hava taşımacılığı alanında rekabeti artırmayı hedefleyen üç adet Konsey Tüzüğü çıkarılmıştır.


2342/90 sayılı Tüzük: Devletlerarası hatlardaki tarifelerin hangi koşullarda reddedilebileceği belirlenmiştir.


2343/90 sayılı sayılı Tüzük: Havayolu şirketlerinin pazardaki büyüklüğüne bağlı olarak programlı hatlara geçmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.


2344/90 sayılı sayılı Tüzük: Blok muafiyetlerle ilgili Komisyona yetki verilmiştir. Bu doğrultuda Komisyon tarafından üç adet Tüzük çıkarılmıştır.


82/91, 83/91, 84/91 sayılı Komisyon Tüzükleri yer destek servisleri, bilgisayar sistemleri, müşterek plan yapma, kapasite ve tarifeler ile ilgili koordine, slot tahsis işlemleri konularında düzenlemeleri içermektedir.


III. Aşama: 1992 Liberalizasyon Paketiyle Kabul Edilen Tüzükler


Bu paketle lisanslama, pazarda yer alış ve tarife konularında Konseye yetki veren Tüzükler çıkarılmıştır.


2407/92 sayılı Tüzük: Lisans sahibi olmanın kriterleri, usul ve esasları,

2408/92 sayılı Tüzük: Pazarda yer alma, çeşitli konularda serbestlik

Bağlantı 2409/92 sayılı Tüzük: Yolcu ve kargo fiyatlarının belirlenmesinde serbestiyet konuları düzenlenmiştir.